Angrefrist

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når
kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene
selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved
avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle
tjenester
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal
forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig
på et varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd
bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt
virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og
gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er
tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen.
Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta
opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om
varer som skal leveres til en annen enn kjøperen,
kan det avtales at opplysningene skal gis først etter
levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e
skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er
gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre
tjenester enn finansielle tjenester
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren
motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å
regne med å få, herunder opplysninger som
forbrukeren har krav på etter annen lovgivning.
Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale,
inklusive alle avgifter og leveringskostnader,
og spesifikasjon av de enkelte elementene i
totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen
(angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om
betaling, levering eller annen oppfyllelse av
avtalen samt om avtalens varighet når avtalen
gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i
OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som
faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og
selgeren skal ha tilbake varen.
Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved
telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og
"homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks.
postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med
mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en
erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
ANDRE OPPLYSNINGER
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i
vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter
bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du
beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller
heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget
feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler
som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200.
Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no